Lập Kế Hoạch Hội Nhập

Công Cụ

Các công cụ Lập kế hoạch Tích hợp Nhiệm vụ này có thể hỗ trợ các bộ trong việc xây dựng ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh và trong việc phát triển chiến lược, kế hoạch và ngân sách.

Công Cụ đánh Giá Nhiệm Vụ Hội Nhập 2020l

Được sử dụng bởi các lãnh đạo bộ và hội đồng quản trị để đánh giá chức vụ của họ sống như thế nào với Đặc điểm 12 của Bộ Franciscan, được nêu trong Hướng dẫn lãnh đạo của Franciscan trang 12-13.