Tin Tức

Luôn cập nhật với những gì đang diễn ra trong các bộ và tỉnh của chúng tôi. 

Tin tức có thể được tìm thấy trên trang web của tỉnh St. Barbara tại https://sbfranciscans.org/stay-connected/news-grid.  Tin tức bổ sung của Bộ sẽ được giới thiệu ở đây. Nếu bạn có tin tức để cung cấp, xin vui lòng gửi đến kathleen@sbofm.org.

Một hướng dẫn lãnh đạo mới của Pháp đã được gửi đi. Tìm kiếm của bạn trong thư hoặc nhấp vào bên dưới để xem.

Bộ Tin tức & Video