Văn Phòng Tích Hợp Nhiệm Vụ Và Hỗ Trợ Của Bộ

Văn Phòng Tích Hợp Nhiệm Vụ Và Hỗ Trợ Của Bộ

Văn phòng Hợp nhất Sứ mệnh và Hỗ trợ Bộ được thành lập vào tháng 1 năm 2019 như một phản ứng với một thế giới đang thay đổi và nhu cầu ngày càng tăng của giáo dân để hoàn thành vai trò lãnh đạo trong các bộ của chúng tôi. Giống như các Đơn đặt hàng khác đã đạt đến ngã tư này, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải hỗ trợ, cơ cấu, giáo dục, quy trình, cộng đồng và sự hình thành nhiều hơn cho các lãnh đạo bộ và ban của chúng tôi để di sản của chúng tôi sẽ được thể hiện ngày hôm nay và cho các thế hệ tiếp theo.