Anthony Foundation Hòa Nhập Với Người Nghèo

Anthony Foundation Hòa Nhập Với Người Nghèo

Start September 10, 2019
End March 13, 2020

Dành thời gian ở San Francisco làm việc trực tiếp với người nghèo, suy ngẫm về tâm linh của người Franciscan và làm quen với những người từ các bộ khác.

Chủ nhà: Jose Ramirez, Giám đốc điều hành SAF & Cha Ray Boucher o.f.m., thành viên hội đồng quản trị SAF

Đủ điều kiện: Nhân viên và thành viên hội đồng quản trị với hơn 1 năm phục vụ. Giới hạn: 2 mỗi bộ; Tổng cộng có 12 người. Nếu có nhiều hơn hai cá nhân từ một bộ quan tâm, hội đồng (hoặc ED, nơi không có hội đồng) sẽ được yêu cầu chọn hai người sẽ tham gia.

Chi phí Bộ: Vận chuyển đến và đi từ khu vực San Francisco