Khóa tu thường niên cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành

Khóa tu thường niên cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành

Start April 15, 2020
End April 16, 2020

Một cơ hội để tập hợp với các đồng nghiệp trong các bộ khác để tập trung vào nhiệm vụ chung của chúng tôi và chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và thành công.

Chủ nhà: Trung tâm ẩn cư San Damiano

Đủ điều kiện: Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành

Chi phí Bộ: Du lịch đến Danville, CA