Ngày Kế Thừa, Tất Cả Các Bộ đều TIẾT KIỆM NGÀY: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2020

Ngày Kế Thừa, Tất Cả Các Bộ đều TIẾT KIỆM NGÀY: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2020

Start February 11, 2020
End February 11, 2020

Tất cả các bộ sẽ đóng cửa từ 8:30 – 12:30 để nhân viên, ban và anh em có thể tham gia vào một phản ánh được chia sẻ, video và hoạt động cộng đồng dựa trên sự chăm sóc cho sáng tạo. Vui lòng thông báo cho tất cả các bộ phận và nhân viên để giữ cho buổi sáng rõ ràng về các cam kết. Chi tiết sẽ làm theo.